Електронні медичні журнали

  Acta Medica Leopoliensia -Львів.мед.часопис http://www.meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=226&lang=uk Consilium medicum http://www.consilium-medicum.com.ua/cm Consilium provisorum http://www.consilium-medicum.com.ua/issues/2/ Medix Anti-Aging http://www.health-medix.com/catalog.php?c=archive&id_type=3 Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології www.tdmu.edu.te.ua Актуальні проблеми сучасної медицини www.morphology.dp.ua Акушерство и гинекология www.medlit.ru Аллергология и иммунология www.isir.ru Андрология и генитальная хирургия www.andronet.ru/journal_vyp.htm Анестезиология и реаниматология www.medlit.ru Анналы хирургии www.medlit.ru Архив клинич. и эксперимент. медицины www.acem.dsmu.edu.ua/images/texts Архив патологии www.medlit.ru Астма и аллергия www.ifp.kiev.ua/doc/journals/aa.htm …